Općenito > Pomoć

Mali pravopisni podsetnik

(1/416) > >>

igniss:
Sigurno su mnogi primetili zapanjujuće pravopisne greške u prevodima. Želim da ova tema bude mesto gde će se prevodioci (i ne samo oni) podsetiti osnovnih pravila pravopisa i gde ćemo moći da diskutujemo o gramatici i pravopisu. Ispod je lista najčešćih grešaka koje se prave:
Napomena: zelenim slovima je napisan pravilan oblik, crvenim nepravilan.

1.
(ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi)
(ja bi, mi bi, vi bi)
(mi bi smo, vi bi ste)
   

2.
u vezi sa tim       
u vezi toga
   

3.
(ovo ne važi za hrvatski)
ja treba to da uradim      ja trebam to da uradim   
ti treba to da uradiš      ti trebaš to da uradiš
on treba to da uradi
mi treba to da uradimo     mi trebamo
vi treba to da uradite      vi trebate
oni treba to da urade      oni trebaju

4.
Nazivi dana u nedelji i nazivi meseci pišu se malim slovom, isto kao i oficirski činovi i titule.

5.
gđa, gđica, g. 
g-đa, g-đica, g-din, gđa., gđica. 6.
(ovo ne važi za hrvatski)
Skraćenica za "doktor" je dr (nikako Dr.)
dr. je skraćenica za "drugo"

7.
Za razliku od hrvatskog, u duhu srpskog jezika je transkripcija stranih imena, mada se mogu ostavljati i u originalu kada se piše latinicom.

8.
Rečca "ne" se uvek piše odvojeno od glagola, osim u slučajevima: nemam, nisam, nemoj i neću.

8a.
Rečca "ne" se uvek piše sastavljeno sa pridevima.
nepristojan, neumoran, nenadoknadiv, nezvaničan...

9.
Sa mnom, za mnom 
samnom, zamnom 

10.
Može se smatrati zastarelim često pisanje velikog slova iz kurtoaznih razloga. Dakle, kod persiranja, nije neophodno "vi" pisati velikim slovom.

11.
(ovo ne važi za hrvatski)
Trebalo je to da uradim, (da uradiš, da uradi, da uradimo, da uradite, da urade)
trebao sam (trebao si, trebao je, trebali smo, trebali ste, trebali su) to da uradim

12.
ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će
će mo, će te

13.
Kada se strano ime piše u originalu, a koristi se latinično pismo, crtice su nepotrebne. Dakle, "sa Mickeyjem Rourkeom", a ne "sa Mickey-jem Rourke-om".

14.
Srpski i hrvatski:
Nema jednačenja po zvučnosti kada je d ispred s i š.
Zbog toga:
odseliti, podsticaj, predstava, podsetnik, odšrafiti, odšetati
otseliti, potsticaj, pretstava, potsetnik, otšrafiti, otšetati

Hrvatski:
D ne prelazi u T ni kada se nalazi ispred C, Č, Ć
odcijepiti, podcijeniti
otcijepiti, potcijeniti

15.
U svim drugim slučajevima d ispred bezvučnog suglasnika prelazi u t.
otkopati, pretpostaviti, otcepiti (ne važi za hr), potpredsednik, potpaliti
odkopati, predpostaviti, odcepiti (ne važi za hr), podpredsednik, podpaliti

16.
Dođavola, dovraga, do đavola, do vraga
Hrvatski: kvragu, k vragu
srpski: k vragu, kvragu,


17.
Kod pisanja superlativa prideva koji počinju slovom j, postoji udvajanje.
najjači, najjednostavniji, najjasniji...

18.
Reč "po" u rečenicama označava ponavljanje neke radnje. Zato:
prvi put, drugi put, treći put...
po prvi put,  po drugi put, po treći put...

19.
Izvinem - od infinitiva izvinuti (saviti)
izvinim  - od infinitiva izviniti

20.
slušalac, prevodilac, ronilac, mislilac, gledalac... (ili konstrukcije koje se završavaju sa telj)
slušaoc, prevodioc, ronioc, mislioc, gledaoc...

21.
Jer je uzročni veznik, ne upitna čestica kao je li.
Ne može stajati u pitanju (ljudi ga greškom u govoru mijenjaju s jel')
Jel' je kolokvijalni oblik, a ispravni je oblik je li.
Stoji li jel' u pisanome obliku obavezno mora imati apostrof, da bi se istaknulo da se ne radi o pravilnome obliku.

22.
Kako koristiti priloge kamo, kuda i gdje u hrvatskome jeziku:

Kamo? Cilj kretanja: Kamo ideš? Idem u Zagreb. Idem na posao. Putujem za Beograd.   (AKUZATIV)
Kuda? Smjer kretanja: Kojim putem mogu doći do Trga? (= Kuda mogu doći do Trga?) -Idete Frankopanskom ulicom, zatim Ilicom do Trga...     (INSTRUMENTAL)
Gdje? Mjesto / lokacija: Gdje radite? -U Poreču. Nalazim se u Rimu.     (LOKATIV)
Gdje se ne može koristiti s glagolima kretanja! (Nepravilno je reći: Gdje ideš? Gdje je nestao?)

23.
Kod prevođenja reči billion sa engleskog - milijarda, a ne bilion

24.
Redni brojevi se pišu bez nastavaka, samo sa tačkom iza.
prvi ili 1. nepravilno 1-vi
peti ili 5. nepravilno 5-ti
osmi ili 8. nepravilno 8-mi

25.
Pomoćni član na početku imena pišu se velikim slovom, a u drugim položajima malim:
Van Gog, Vinsent van Gog, Vinsent Van Gog
Da Vinči, Leonardo da Vinči, Leonardo Da Vinči

26.
ni od koga - od nikoga
ni za što - za ništa
i pred čim - pred ičim
ni s kakvim  - s nikakvim
ni s kim, ni sa kim - s nikim
i s kim, i sa kim - s ikim
ni uz kakav - uz nikakav

27.
sakrij, sakrijmo - sakri, sakrimo
odbij, odbijmo - odbi, odbimo
pij, pijmo - pi, pimo
ubij, ubijmo - ubi, ubimo

28.
Sljedeći je pridjev u značenju idući i dolazi uvijek uz imenice (sljedeća stranica; sljedeći nastavak; sljedeći tjedan; sljedeća epizoda; treba učiniti sljedeće...).
Slijedeći je glagolski prilog sadašnji od glagola slijediti i znači činiti nešto na način da nekoga/nešto slijedimo (Slijedeći Marka, došao sam do zgrade.).

Evo kako treba transkribovati neka imena:

Adelejd (Adelaide): NE Adelaid, NE Adelaida
Andžela (Angela): ~ Karter, Lansberi; NE Anđela
Andželika (Anjelica): ~ Hjuston; NE Anđelika
Angus (Angus): ~ Vilson; NE Engas, NE Angas
Ajkenberi (Eikenberry): Džil ~; NE Ejkenberi
Ajzak (Isaac): Kris ~, ~ Njuton; NE Ajsak, NE Isak
Arket (Arquette): Patriša, Rozana ~; NE Arketi
Armand (Armand): ~ Asante; NE Arman
Bafalo (Buffalo): NE Bufalo
Bakvold (Buchwald): Art ~; NE Bačvold, NE Bačvald, NE Buhvald
Barbra (Barbra): ~ Strajsand; NE Barbara
Barimor (Barrymore): Dru, Etel, Lajonel ~; NE Barimur
Barouz (Burroughs): Edgar Rajs ~; NE Berouz, NE Berous
Bejkon (Bacon): Fransis ~; NE Bejkn, NE Bekon
Bejsi (Basie): Kaunt ~; NE Bejzi
Bejsinger (Basinger): Kim ~; NE Besindžer, NE Bejsindžer, NE Bejzindžer
Berd (Bird): Lari ~; NE Bird
Berdžes (Burgess): Antoni ~; NE Bardžis, NE Bardžes
Bermingam (Birmingham): NE Birmingem, NE Birmingen
Berns (Burns): NE Brns, NE Brnz
Bernstajn (Bernstein): Leonard ~; NE Bernštajn
Berton (Burton): Ričard ~; NE Barton
Bertrand (Bertrand): ~Rasel; NE Bertran
Biset (Bisset): Žaklina ~; NE Bise, NE Bize
Bogdanovič (Bogdanovich): Piter ~; NE Bogdanović
Boning (Bonynge): Ričard ~; NE Bonindž
Borgnajn (Borgnine): Ernest ~; NE Borgnin, NE Bordžin
Bornmut (Bournemouth): NE Bornmaut
Bou (Bowe): Ridik ~; NE Bouv
Boui (Bowie): Dejvid ~; NE Bouvi
Bridžiz (Bridges): Bo, Džef, Lojd; NE Bridžis
Britan (Brittan): Leon ~; NE Britn, NE Briten
Briten (Britten): Bendžamin ~; NE Britn
Bromič (Bromwich): NE Bromvič
Brus (Bruce): NE Brjus
Bruster (Brewster): NE Brjuster
Bruton (Bruton): Džon ~; NE Brutn
Vajtlo (Whitelaw): NE Vajtlou
Vilber (Wilbur): NE Vilbur
Vilem (Willem): ~ Dafo; NE Vilijam, NE Vilijem
Volak (Wallach): Eli ~; NE Valah, NE Valač
Volter (Walter): ~ Skot; NE Valter
Vorik (Warwick): NE Varvik
Vudvard (Woodward): Džoana ~; NE Vudvord
Vuster (Worcester): NE Vorčester, NE Vorsester
Galbrejt (Galbraith): Piter ~; NE Galbrajt
Galveston (Galveston): NE Galvston
Gejbl (Gable): Klark ~; NE Gebl
Gibson (Gibson): NE Džibson, NE Gipson, NE Džipson
Gilbert (Gilbert): NE Džilbert
Glaver (Glover): Deni ~; NE Glover
Gloster (Gloucester): NE Gločester, NE Glosester
Golsvordi (Galsworthy): Džon ~; NE Golsvorti
Graučo (Groucho): ~ Marks; NE Gručo
Grejam (Graham): NE Grejem, NE Greem, NE Gream, NE Grem, NE Graham
Dafni (Daphne): ~ du Morije; NE Dafne, NE Dafna
Dafo (Dafoe): Vilem ~; NE Defo
Dašijel (Dashiell): ~ Hamet; NE Dašajel, NE Dešajel
Delaver (Delaware): NE Delavar
de Mornej (De Mornay): Rebeka ~; NE de Morni
Dempsi (Dempsey): Džek ~; NE Dempsej
Derban (Durban): NE Durban
Derning (Durning): Čarls ~; NE Darning, NE Durning
Djuherst (Dewhurst): Kolin ~ NE Djuharst
Djupont (Dupont): NE Dipon
Duval (Duvall): Robert, Šeli ~; NE Dival
Elgin (Elgin): Lord ~; NE Eldžin
Endru (Andrew): NE Endrju, NE Endriju
Endruz (Andrews, Andrewes): NE Endrus, NE Endrjus, NE Endrijus
Epstajn (Epstein): Brajan ~; NE Epštajn
Estevez (Estevez): Emilio ~; NE Estavez
Zimerman (Zimmermann): Voren ~; NE Cimerman
Zineman (Zinnemann): Fred ~; NE Cineman
Indijanapolis (Indianapolis): NE Indianapolis, NE Indijanopolis, NE Indianopolis
Iden (Eden): Antoni ~; NE Idn
Izadora (Isadora): ~ Dankan; NE Isidora
Jejl (Yale): NE Jel
Juta (Utah): NE Jutah, NE Utah
Kapote (Capote): Truman ~; NE Kepot
Karnegi (Carnegie): Endru ~; NE Karnedži
Kejsi (Casey): NE Kejzi
Kenili (Keneally): Tomas ~; NE Keneli
Keršo (Kershaw): NE Keršou
Kit (Keith): ~ Karadin, Ričards; NE Kejt
Kiton (Keaton): Baster ~; NE Kitn
Kjukor (Cukor): Džordž ~; NE Cukor
Klark (Clark): ~Gejbl; NE Klerk
Kliz (Cleese): Džon ~; NE Klis
Klous (Close): Glen ~; NE Klouz
Kobern (Coburn): Džejms ~; NE Koburn
Kolambus (Columbus): NE Kolumbus, NE Kolambas
Koten (Cotten): Džozef ~; NE Kotn, NE Koton
Krajton (Crichton): Majkl ~; NE Kričton, NE Krikton, NE Krihton, NE Krejton
Kroford (Crawford): Džoun, Sindi ~; NE Kraford
Lester (Leicester): NE Lejčester, NE Lajčester, NE Lejsester, NE Lajsester, NE Lečester
Levajn (Levine): Džejms ~; NE Levin
Lijam (Liam): ~ Nison; NE Lajam
Lindsi (Lindsay, Lindsey): NE Lindsej
Lorel (Laurel): Sten ~; NE Laurel
Loton (Laughton): Čarls ~; NE Lauton
Lou (Loewe): Frederik ~; NE Leve
Lou (Lowe): Rob ~; NE Louv
Louel (Lowell): Robert ~; NE Lovel
Louzi (Losey): Džozef ~; Ne Luzi
Lumet (Lumet): Sidni ~; NE Lamet
Makgro (MacGraw): Ali ~; NE Mekgrou, NE MekGrou, NE Mek Grou
Maklohlan (MacLachlan): Kajl ~; NE Meklahlan, NE Meklaflan, NE Meklaflin
Malkovič (Malkovich): Džon ~, NE Malković
Mansini (Mancini): Henri ~; NE Mancini, NE Mančini, NE Manćini
Marč (March): Fredrik ~; NE Merč
Mari (Murray): F.  ~ Abraham; NE Marej, NE Murej, NE Mjurej
Matau (Matthau): Volter ~; NE Metju
Matjur (Mature): Viktor ~; NE Mejčer
Mej (Mae): ~ Vest; NE Me
Mejler (Mailer): Norman ~; NE Majler
Mejson (Mason): Džejms ~; NE Mejsn
Merdok (Murdoch): Rupert ~; NE Mardok, NE Murdok, NE Murdoh
Merfi (Murphy): Edi ~; NE Marfi
Merilin (Marilyn): ~ Monro; Ne Merlin
Mors (Morse): Helen, Samjuel ~; NE Morze
Najdžel (Nigel): NE Nejdžel, NE Nigel
Nelson (Nelson): NE Nelzon
Nolti (Nolte): Nik ~; NE Nolt
Norfok (Norfolk): NE Norfolk
Njuel (Newell): NE Njuvel
Nju Hempšir (New Hampshire): NE Nju Hemšir, NE Nju Hempšajr, NE Nju Hempšajer
Njukasl (Newcastle): NE Njukastl
Njukom (Newcomb, Newcombe): NE Njukomb
Njuton (Newton): Olivija ~ Džon, Ajzak ~; NE Njutn
Oden (Auden): Vistan Hju ~; NE Odn
O'Kejsi (O'Casey): NE O'Kejzi
Pačino (Pacino): Al ~; NE Paćino
Pandžab (Puwab, Pawab): NE Pendžab
Penelopi (Penelope): NE Penelop, NE Penelopa
Perajn (Perrine): Valeri ~; NE Perin
Perl Harbor (Pearl Harbor): NE Perl Harbur
Persel (Purcell): Henri ~; NE Persl
Plezens (Pleasence): Donald ~; NE Plizens
Portilo (Portillo): Majkl ~; NE Portiljo
Portsmut (Portsmouth): NE Portsmaut
Presli (Presley): Elvis, Prisila ~; NE Prisli
Previn (Previn): André ~; NE Preven
Prisila (Priscilla): NE Priscila
Raderford (Rutherford): Ernest ~; NE Raterford, NE Ruterford
Rasel (Russell): Bertrand ~; NE Rasl
Redgrejv (Redgrave): Vanesa ~; NE Redgrejev
Reksam (Wredžham): NE Vrekshem
Renolds (Reynolds): Bert ~; NE Rejnolds
Rifkind (Rifkind): Malkolm ~; NE Rifkin
Ronstat (Ronstadt): Linda ~; NE Ronštat
Rork (Rourke): Miki ~; NE Rurki, NE Rurke, NE Rurk
Rouan (Rowan): ~ Atkinson; NE Rovan
Rutger (Rutger): ~ Hauer; NE Ratger, NE Radžer
Sadebi (Sotheby): NE Sotbi
Saderland (Sutherland): Donald, Džoun, Kifer ~; NE Saterlend
Safok (Suffolk): NE Safolk
Sigel (Siegel): Don ~; NE Zigel
Sigorni (Sigourney): ~ Viver; NE Sigurni
Silicijumska dolina (Silicon Valley): NE Silikonska dolina
Simor (Seymour): Džejn ~, ~ Krej; NE Sejmur
Skorseze (Scorsese): Martin ~; NE Skorsiz, NE Skorsis, NE Skorciz, NE Skorcis
Sondhajm (Sondheim): Stiven ~; NE Zondhajm
Sontag (Sontag): Suzan ~; NE Zontag
Soros (Soros): Džordž ~; NE Šoroš, NE Soroš
Stajn (Stein): Gertruda ~; NE Štajn, NE Stejn
Stajnbek (Steinbeck): Džon ~; NE Štajnbek, NE Stejnbek
Stajner (Steiner): Džordž ~; NE Štajner, NE Stejner
Stiven (Stephen): NE Stefen, NE Stefan
Stivens (Stephens): NE Stefens
Stivenson (Stephenson): NE Stefenson
Strajsand (Streisand): Barbra ~; NE Strejsend
Straus (Strauss): Piter ~; NE Štraus
Su (Su, Sue): NE Sju
Suše (Suchet): Dejvid ~; NE Sačet
Suzan (Susan): NE Sjuzan
Terlington (Turlington): Kristi ~; NE Tarlington
Terman (Thurman): Uma ~; NE Turman
Termond (Thurmond): Strom ~; NE Tarmond, NE Turmond
Terner (Turner): Ketlin, Ted, Tina ~; Ne Tarner
Trejsi (Tracy): Spenser ~; NE Trasi
Tuson (Tucson): NE Takson
Ferlong (Furlong): Edvard ~; NE Furlong
Fibi (Phoebe): ~ Kejts; NE Febe, NE Feba, NE Feb
Flašing Medou (Flushing Meadow): NE Flešing Medou
Forman (Foreman): Džordž ~; NE Foreman
Fosi (Fosse): Bob ~; NE Fos
Fransiskus (Franciscus): Džejms ~; NE Franciskus
Fredrik (Fredric): ~ Marč; NE Frederik
Hadson (Hudson): NE Hadzon
Hal (Hal): ~ Ašbi; NE Hol
Hali (Halley): Edmund ~; NE Halej
Hamerstajn (Hammerstein): Oskar ~; NE Hamerštajn
Hamfri (Humphrey): ~ Bogart, NE Hemfri
Hamfriz (Humphreys, Humphries): NE Hamfris, NE Hemfris
Harli (Harley): NE Harlej
Harvi (Harvey): NE Harvej
Hau (Howe): NE Hauv
Hauel (Howell): NE Hauvel
Heder (Heather): ~ Loklir; NE Hiter, NE Heter
Hejz (Hays, Hayes): NE Hejs
Herli (Hurley): Elizabet ~; NE Harli
Hert (Hurt): Vilijam ~; NE Hart
Hjulet (Hewlett): NE Hjuvlet, NE Hevlet
Hjuz (Hughes): NE Hjus, NE Hjugs, NE Hjudžis, NE Hjudžiz
Hok (Hawk, Hawke): NE Houk
Hoks (Hawks, Hawkes): NE Houks
Hoksvort (Hawkesworth): Silija ~; NE Houksvort
Hon (Hawn): Goldi ~; NE Houn
Čejs (Chase): Čevi ~; NE Čejz
Čelsi (Chelsea): ~ Klinton; NE Čelzi
Čimino (Cimino): Majkl ~; NE Ćimino
Džina (Geena): ~ Dejvis; NE Đina
Džo (Joe): ~ Luis; NE Džoe
Džong (Jong): Erika ~; NE Jong
Džoun (Joan): ~ Kolins, Kroford, Saderland; NE Džoan
Šakil (Shaquille): ~ O'Nil; NE Šejkil
Šanen (Shannen): ~ Doherti; NE Šenon
Šejmus (Seamus): ~ Hini; NE Šejmas
Šila (Sheila): NE Šejla
Šjora (Sciorra): Anabela ~; NE Sciora, NE Siora
Šlesindžer (Schlesinger): Džon ~; NE Šlezinger

Ovu listu ću dopunjavati kad god se setim nečeg novog, ili neko drugi predloži.

SuperSerb:
Nema sta ko da te napada, svaka cast za temu.
Ovo moze uveliko da pomogne u poboljsanju kvaliteta prevoda.
I da, posto vidim da odlicno poznajes nasu (srpsku) gramatiku, imam jedno pitanje.
Kako se pise skracenica sa gospodin?
Da li je g-din ili nekako drugacije?

igniss:
Rekao u tački 5. Dakle "g."

SuperSerb:
Promaklo mi je, video sam ono za gospodje i gospodjice.  :)
A da li je pravilno i g-din?
To sam bas poceo da forsiram u zadnje vreme, pa me zanima.

igniss:
Nažalost, "g-din" je nepravilno...

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju