Izdvojeno > Osnove pravopisa i gramatike

PRIDJEVI (posvojni; prefiksi naj- i pre-; sklonidba posvojnih pridjeva)

(1/1)

King Eric:
Popis obrađenih pravila:

• Posvojni pridjevi
• Prefiksi naj- i pre- u pridjevima
• Sklonidba posvojnih pridjeva

igor_MD:
Pravilo

Posvojni pridjevi su pridjevi izvedeni iz imenica. Posvojni pridjevi koji završavaju na -ski, -čki, -ški, -ji, -nji i -šnji pišu se malim slovom.

Znam Engleski jezik.
Znam engleski jezik.

Na Milanskoj modnoj sceni pojavio se novi dizajner.
Na milanskoj modnoj sceni pojavio se novi dizajner.

Posvojni pridjevi koji završavaju na -ov, -ev, -in, -jev, -ljev pišu se i velikim i malim slovom, ovisno o vrsti imenice iz koje su izvedeni. Pridjevi izvedeni iz općih imenica se pišu malim slovom, a oni izvedeni iz osobnih imena i naziva pišu se velikim slovom.

Posudio sam Stričev mobitel.
Posudio sam stričev mobitel.

On je darkov prijatelj.
On je Darkov prijatelj.

Iznimka od pravila

Posvojni pridjevi koji završavaju na -ski, -čki, -ški, -ji, -nji i -šnji pišu se velikim slovom ako su prva riječ u višerječnim nazivima.

Danas zasjeda hrvatski sabor.
Danas zasjeda Hrvatski sabor.

Radim u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.
Radim u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

King Eric:
Hrvatski  jezik

Pridjevi na -ov, -ev, -ljev, -jev, -in sklanjaju se prema tzv. imeničnoj sklonidbi.
Primjerice, pridjev Markov u jednini muškoga roda sklanja se ovako: N Markov; G Markova (ne Markovoga); D,L Markovu (ne Markovom); A Markova (ne Markovog)/Markov; V Markov; I Markovim.

Vidio sam Aninog prijatelja.
Vidio sam Anina prijatelja.

Treba dodati samo kap maslinovog ulja.
Treba dodati samo kap maslinova ulja.

Razgovarali smo o bratovom prijatelju.
Razgovarali smo o bratovu prijatelju.

Isto pravilo vrijedi i za zamjenice njegov, njezin, njihov.

Probudit ćeš njihovog susjeda.
Probudit ćeš njihova susjeda.

Oblici Aninog, maslinovog, bratovom, njihovog pripadaju razgovornome stilu.

Srpski jezik

Navedena pravila ne vrijede za srpski jezik.

King Eric:
Pravilo

U superlativu prefiks naj- uvijek se piše spojeno s komparativom pridjeva. Kod pridjeva na -j uvijek dolazi do udvajanja s prefiksom naj-, tj. slovo j piše se dvaput. Spojeno s pridjevom piše se i prefiks pre-.

Ona je naj ljepša žena na svijetu.
Ona je najljepša žena na svijetu.

To je naj jednostavnije rješenje.
To je najednostavnije rješenje.
To je najjednostavnije rješenje.

Bio je pre oštar.
Bio je preoštar.

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju